QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH VÀ SỨC KHỎE TÀI KHOẢN AMAZON

Quản lý tình trạng tuân chủ chính sách và sức khoẻ tài khoản Amazon.
- Thực hiện quản lý, cảnh báo và thông báo về tình trạng vi phạm chính sách và sản phẩm và tài khoản.
- Xử lý trả hàng, hoàn tiền, khiếu nại A-Z
- Quản lý Case log với Amazon.
- Quản lý rating tích cực và tiêu cực.

AGlobal sẽ đảm bảo các yếu tố trên tuân thủ các chính sách của Amazon và thông báo cho nhà bán hàng nếu có bất kì vi phạm nào xảy ra.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Theo chính sách của Amazon, có nhiều yếu tố quyết định tình trạng tài khoản. AGlobal sẽ nỗ lực để giữ tài khoản ở tình trạng tốt/ bình thường nhưng nếu do Tỷ lệ sai sót đơn hàng, Tỷ lệ hủy hoặc tỷ lệ gửi trễ, tài khoản gặp rủi ro hoặc bị tạm ngưng, AGlobal và nhà bán hàng sẽ chia sẻ trách nhiệm. Chúng tôi với tư cách là AGlobal sẽ đảm bảo rằng tất cả các hành động/ cảnh báo/ giao tiếp thích hợp được thực hiện từ phía chúng tôi với người bán để tránh điều đó.

QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH VÀ SỨC KHỎE TÀI KHOẢN AMAZON