Kháng cáo tài khoản bị khoá trên Amazon

Dịch vụ kháng cáo tài khoản bị khoá trên Amazon.

AGlobal tiến hành điều tra tình trạng tài khoản, tiến hành tạo Plan Of Action (POA) và xử lý các phản hồi của Amazon. Tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ do Amazon đưa ra và AGlobal không đảm bảo tài khoản có thể được khôi phục bằng mọi giá.

AGlobal không đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc cam đoan nào đối với việc khôi phục tài khoản khi Amazon đưa ra quyết định cuối cùng.
AGlobal không hoàn trả các chi phí gói dịch vụ được mua.
Nhà bán hàng cần cung cấp các thông tin hợp lệ để xác thực cho Amazon trong quá trình kháng cáo tài khoản.

Kháng cáo tài khoản bị khoá trên Amazon