Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là quy trình đăng ký truyền thông thương hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia (USPTO) của Hoa Kỳ. Khi được chấp nhận, doanh nghiệp có quyền sử dụng nhãn hiệu của mình trên toàn cầu và được bảo vệ khỏi việc sao chép hoặc sử dụng trái phép từ người khác.

AGlobal sẽ thực hiện:
- Kiểm tra tính khả thi của bảo hộ thương hiệu tại USPTO
- Đăng ký thương hiệu cho nhà bán hàng tại USPTO

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế